Antelope Valley Poppy Reserve, CA - March, 2010 - randysmithmedia